TGZX-30 在线式红外测温仪下载文件详细资料
下载文件详细资料
  文件名称:  TGZX-30 在线式红外测温仪
  公司名称:  上海天皋电气有限公司
  下载次数:   1379
  文件详细说明:
 
仪器简介                                               
红外测温仪是一个非接触温度测量系统,通过测量物体所辐射的红外能量来进行温度测量。该仪器组成如附图1所示,由探测头和控制箱通过信号电缆连接组成。探测头将被测目标所辐射的红外能量通过光学系统会聚到红外传感器上,并将其转换为电信号,该信号经放大处理后通过电缆传送到控制箱,控制箱显示相应的温度值。
控制箱显示面板如附图2所示。
 
 
         1     仪器组成外形图
 
 
                  
 
2      显示面板图
 
技术指标                                                     
测温范围               0——1200
测量精度               满量程的1%
重复精度               满量程的0.3%
距离系数               30﹕1
*小测量距离           0.5
响应时间               500毫秒
瞄准                   同轴激光
辐射率                 0.1-1.0可调
模拟输出               0-5V DC*大负载电流3mA
                       4-20mA DC*大负载电阻500Ω
供电                   220V AC 50HZ
继电器触点容量         10A/125V AC
                       7A/250V AC/30V DC
工作环境               控制箱   0℃-50℃
                                探测头   0℃-50℃ 超过该范围请选用水冷装置
文件下载(右键文件另存为)